Clinic/SeminarierFör BesökareFör UtställareOm Musicians Planet EventPressLänkarBilder

Hall- & Bygginformation

Musikmässan betalnings & avbokningsregler samt Allmänna bestämmelser för utställningar arrangerade av Hansen Förlag AB nedan kallat (Musikmässan) i Stockholmsmusikmässans lokaler.


1. Den officiella anmälningstiden går ut 28 juni 2013, varefter arrangörerna har rätt att acceptera efteranmälningar. Kostnad för att ställa ut på Musikmässan i Viktoriahallen är 890 kr per kvadratmeter exklusive moms. Kostnad för att ställa ut i Viktoriahallen övre plan är 690 kr per kvadratmeter. Priset inkluderar vägg mot granne där så förekommer. Anmälningsavgift debiteras med 2300: - exklusive moms anmälningsavgift är ej återbetalningsbar och avdrages ej från monterhyran. 25 % av beställd monterhyra debiteras vid bokningstillfället och betalas mot faktura och är ej återbetalningsbar. Därefter debiteras 25% som skall betalas senast den 28 Juni 2013. Resterande 50 % av beställd monteryta samt eventuella extra beställningar skickas på faktura och skall senast vara betalda den 16 september 2013. För bokningar av monteryta efter 30 augusti debiteras 100% av bokad monteryta samt anmälningsavgift 3.000 kr med omgående betalning.

2. Utställaren måste ha matta i montern, detta krävs inte om man bara ställer ut med bord.

3 Anmälan är bindande för utställaren tills den antagits eller avböjts av Musikmässan. Utställaren äger rätt att frånträda avtalet endast om han skriftligen anmäler detta inom 10 dagar från orderbekräftelsens eller meddelandets datum.


4. Bryter Utställaren mot detta avtal kan han med omedelbar verkan avstängas från pågående och kommande mässor. Utställaren skall i så fall svara för monterhyran för den mässa avtalet avser.

5. Monterplatsen skall ha tagits i besittning senast 24 timmar innan musikmässan startar. Skulle så ej ske äger Musikmässan disponera över monterplatsen.

6. Utställaren skall ha montern iordningställd 10 timmar före musikmässans början.

7. Utställare som har skrymmande utställningsgods som ej kan transporteras fritt i utställningsgångarna skall ta kontakt med Stockholmsmässan i god tid före utställningen för planerande av in transport.

8. Musikmässan är beredd att träffa särskild överenskommelse om utsträckt inflyttningstid med de utställare som har komplicerade byggnadsarbeten.

9. Utställaren skall hålla sin monter i bästa skick och på begäran av Musikmässan på egen bekostnad förbättra densamma om Musikmässan anser den göra ett mindre gott intryck.

10. Utställaren förbinder sig att ta del av och följa ”Allmänna bestämmelser för utställningar arrangerade av Stockholmsmusikmässan AB” sådana de angivits i denna anmälan samt även övriga vid var tid gällande säkerhets-och ordningsföreskrifter eller föreskrifter av teknisk karaktär som utfärdats av Musikmässan & Stockholmsmässan. Arrangörerna svarar för allmän ordning i mässområdet under mäss- och byggtiden. Arrangörerna svarar för allmän och nattbevakning i mässområdet. Utställaren svarar för bevakningen av sina egna konstruktioner och material under musikmässan. Under musikmässan gäller de av stadens brandväsen utfärdade brandsäkerhetsföreskrifterna. Rökning är förbjuden i Stockholmsmusikmässan alla lokaler.

11. Klagomål på tilldelad monterplats skall framföras i god tid innan monterplatsen tagits i besittning. Skulle Musikmässan inte kunna tillhandahålla monterplats som beställts, är utställaren i första hand skyldig att underkasta sig de jämkningar i plats och utrymme som av omständigheterna kan påkallas. Kan Musikmässan överhuvudtaget inte erbjuda annan plats eller utrymme på grund av fel eller försummelser, för vilka Musikmässan svarar, äger utställaren rätt att återfå inbetald monterhyra. Därutöver äger utställaren inte rätt att erhålla någon ersättning och äger sålunda i intet fall rätt till ersättning för indirekt skada. Utnyttjar utställaren tilldelad monter äger utställaren ej rätt till någon kompensation.

12. Monterplatsen får ej tas i besittning förrän anmälningsavgiften samt monterhyran till fullo är betalda.

13. Utställaren äger ej rätt att utan Musikmusikmässans skriftliga godkännande helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.

14. Endast sådana föremål som av Musikmässan bedöms överensstämma med den aktuella musikmässans inriktning och uppfyller skäliga kvalitetskrav får utställas. Skulle ett utställt föremål inte anses uppfylla nyssnämnda krav, åligger det Utställaren att omgående och på egen bekostnad avlägsna föremålet från montern. Utställaren äger inte rätt att återfå erlagd monterhyra eller del därav, eller erhålla annan ersättning av Musikmässan för kostnad eller skada – direkt eller indirekt som kan uppstå med anledning av Musikmässans beslut enligt ovan.

15. Det är ej tillåtet att utställa levande djur, explosiva varor eller annat som Musikmässan betecknar olämpligt ur säkerhetssynpunkt. Utställda varor skall vara i överensstämmelse med statliga myndigheters och/eller kontrollorgans bestämmelser och skall där så erfordras vara försedda med godkännande från sådana myndigheter eller organ. Utställare erinras om sina skyldigheter i samband med utställning av maskiner m.m. enligt arbetsmiljölagen och arbetarskyddsstyrelsens meddelande 70:4. Musikmässan friskriver sig från allt ansvar från skador eller ålägganden till följd av att alla bestämmelser ej följts eller godkännande ej inhämtats. Utställaren ersätter Musikmässan för alla utgifter och skador till följd härav.

16. Det är inte tillåtet för utställaren att inom mässområdet genom skyltning hänvisa till utställning utanför mässområdet.

17. Utställda varor får ej avlägsnas under pågående utställning utan speciellt tillstånd från Musikmässan.

18. Musikmässan ansvarar inte för i Utställarens monter utställda föremål eller dekorationer, oavsett om skada uppkommit genom fel eller försummelse av Musikmässan eller av personal för vilken Musikmässan ansvarar. Ersättning för skada utgår enligt försäkringsvillkoren. Försäkringsvillkoren för utställningsförsäkringen kan rekvireras från Stockholmsmässan.


19.I de fall katalog, register, annan sammanställning eller framställning upprättas (exempelvis för att användas på Internet, vid s.k. online mässor eller annars i tryckt form) frånsäger sig Musikmässan allt ansvar för eventuella felaktigheter i sådant material.

20. Utställaren ger sitt samtycke till att Musikmässan får använda utställarens uppgifter fritt på sätt som Musikmässan finner lämpligt.

21. Beträffande restaurangservice är vår samarbetspartner Mässrestauranger AB. Mässrestauranger AB har exklusiva rättigheter när det gäller servering och måltidsarrangemang inom våra lokaler. I enlighet med gällande utskänknings tillstånd får endast Mässrestauranger AB tillhandahålla och servera öl, vin och sprit i Stockholmsmusikmässan lokaler. Utställaren får inte utan Musikmässans tillstånd tillhandahålla servering eller måltidsarrangemang i Stockholmsmässans lokaler. Utställaren får inte heller tillhandahålla eller servera öl, vin eller sprit i Stockholmsmässans lokaler.

22. Politisk propaganda får inte förekomma i montern eller på annan plats inom mässområdet.

23. Föremål eller avfall som kvarlämnats i montern efter sista utrymnings datum kan Musikmässan / Stockholmsmässan låta bortföra på utställarens ansvar och bekostnad. Såsom säkerhet för fullgörandet av samtliga förpliktelser gent emot Musikmässan, som utställaren har eller kommer att få, har Musikmässan rätt att innehålla utställarens föremål till dess full betalning sker. Samma rätt som nu nämns tillkommer Musikmässan när utställaren kvarlämnat föremål efter sista utrymningsdatum.

24. Skulle, på grund av omständigheter varöver Musikmässan inte råder, inskränkning med avseende på uppvärmning eller tillhandahållande av elström och vatten ske, är Utställaren ej berättigad återfå monterhyra eller del därav. Utställaren är ej heller berättigad till någon form av skadestånd.

25. Skulle särskild skatt eller annan pålaga komma att uttagas på åtaganden enligt detta kontrakt skall motsvarande belopp erläggas av utställaren.

26. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 1,5% per månad.

27. Dessa bestämmelser kan endast ändras genom skriftlig handling undertecknad av behöriga företrädare för Musikmässan.

28. In- och utflyttningstider meddelas i separata utskick. Hallarna är öppna för inflyttning den 4/10 kl. 07.00 – 24.00 All godshantering som kräver truckkörning skall då vara avslutad. Därefter körs tomemballage ut ur hallarna. Gångarna skall då vara fria från gods. Demontering påbörjas direkt efter musikmässans stängning, men begränsas till den egna monterytan. Först när lagrat gods/tomemballage är inkört tillåts egna fordon att köra in till lastportar enligt anvisning från Stockholmsmässans personal. Hallarna är öppna för utflyttning fram till kl. 24.00 första kvällen. Allt utställningsmaterial och alla konstruktioner skall vara bortförda från mässområdet senast måndagen 7oktober kl 12.00.

29. Mässsan är en tyst mässa och produktdemonstrationer och ljudprover måste hållas på en hänsynsfull ljudnivå så att alla utställare hjälper till att hålla en dräglig ljudmiljö i mässhallen. Speciellt avsedda rum finns att hyra för de utställare somönskar göra demonstrationer över 75 dB. Om man som utställare vill ta dit kända artister som drar stor publik och som man vill skall uppträda i utställarens monter skall detta beslutas av musikmässan om artisten  är av sådant värde att musikmässan kan tillåta artisten att uppträda i utställarens monter. Om musikmässan beslutar om att artisten får uppträda är max speltid 20 minuter. Utställaren har hela ansvaret för artisten på musikmässan. Musikmässan handa håller artist lounge.

30. Arrangörerna svarar ej för eventuella skador på utställarens varor och konstruktioner eller skador åsamkade fastigheten eller en tredje part av utställaren. Därför skall utställaren själv inteckna erforderliga ansvars- och övriga försäkringar.

31. Arrangören sörjer för städning och avfallshantering i mässområdet. Städning av montrarna under musikmässan ombesörjes av utställaren.

32.  Utställare skall i förväg anmäla antalet funktionärer till arrangören för att få utställarkort. Utställarkort hämtas ut vid entrén till Viktoria hallen vid inflyttning. Parkering hänvisas till utlysta P-platser runt mässområdet.

33.  Skulle, till följd av krig, särskilda åtgärder från stat eller kommun, strejk, lock-out, brand eller annan härmed jämförlig händelse, Musikmässan nödgas inställa eller uppskjuta avhållandet av utställningen, återbetalas ej erlagd monterhyra. Utställaren äger däremot så snart utställningen kan avhållas, rätt till förtur avseende monterplats samt erhålla viss kompensation för tidigare inbetald monterhyra vid betalning av den nya monterhyran. Härutöver äger utställaren ej rätt till någon form av skadestånd

© 2013 Hansen Förlag. All rights reserved.